BURSĂ SOCIALĂ – DOCUMENTE NECESARE

Salariul minim net pe economie care se ia în calcul, pentru stabilirea venitului mediu net pe membru de familie, în vederea acordării burselor sociale pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018 este de 1065 lei/lună.

Lunile care se iau în considerare pentru stabilirea venitului net pe membru de familie sunt: iunie, iulie și august 2017.

Dosarele se depun la Secretariatele Facultăților în perioada: 09.10.2017-19.10.2017.

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia.Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului/ei lucrează sau domiciliază în străinătate.

Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorități și criterii:

 1. a) studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorități:

a.1. orfani de ambii părinți și studenți proveniți din casele de copii sau plasament familial care nu au realizat în lunile iunie, iulie și august 2017 un venit lunar net mai mare decât salariul net pe economie;

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în ultimile 3 luni (menționate mai sus) un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;

 1. b) studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronsic, epilespsie, cardiopatii cobgenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrulautist, boli hematologice (hemofilie, talasemnie), surditate, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau boli de SIDA, poliartrofie juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, handicap locomotor;
 2. c) studenților a căror familie nu realizează pe lunile iunie, iulie și august 2017 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții orfani de ambii părinți sau de un părinte vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (anexa 1);
 • copie după certificatul de naștere și după cartea/buletinul de identitate;
 • copii după certificatele de deces ale părintelui/părinților;
 • documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
 1. cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaș pentru lunile care se iau în considerare;
 2. adeverință de șomaj pentru lunile care se iau În calcul;

(5) documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (ex. Chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale), activități de exploatare a proprietățlor personale (terenuri agricole, păduri) pentru luile iunie, iulie, august 2017;

(6) declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate;

 

Studenții proveniți din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune următoarele  documente:

(1)cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) documente justificative privind situația în care se află:

(a) adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de palsament;

(b) copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial

(4) documente justificative privind veniturile studenților titular ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverință pentru alocația de plasament;

b)adeverință de șomaj pentru lunile care se iau în calcul;

(5) declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are alte venituri decât cele declarate.

 

Studenții care solicită bursa medicală vor depune următoarele documente:

 

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului şi de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8);

 

 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete pe membru de familie sunt mai mici decât salariul de bază minim net pe economie (studenți sub 26 ani) vor depune următoarele documente:

 

(1) cerere tip, conform anexei nr. 1;

(2) copie după certificatul de naştere sau după cartea/ buletinul de identitate;

(3) copie ale buletinelor/carților de identitate ale părinților;

(4)copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/cărților de identitate (dacă este cazul), ale celorlalți membri ai familiei aflați în întreținerea părinților;

 • adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;
 • declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la un notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copiii minori aflați în înteținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;
 • adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 • documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:
 1. cupoane sau adeverințe de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acestuia) pentru lunile care se iau în considerare;
 2. adeverință de șomaj pentru lunile care se iau în calcul;
 3. adeverință de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;
 • declarații pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domociliul (specificate lunile care se iau în calcul);
 • copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați (se completează ce adeverință/cupoane privnd cuantumul pensiei alimentare, pentru student și frații acestuia);
 • documente justificative de la Administația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (chirii, peroane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, etc -pentru lunile iunie, iulie și august 2017;
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are și alte venituri decât cele declarate (anexa 2);

 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârsteide 35 de ani.

 

În vederea obținerii unei burse de ajutor social, studenții cu vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani vor depune următoarele documente:

 • cerere tip (anexa 1);
 • copie a buletinului/ cărții de identitate și certificat de naștere;
 • documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:

a)cupoane sau adeverințe de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acestuia) pentru lunile care se iau în considerare;

b)adeverință de șomaj pentru lunile care se iau în calcul;

c)adeverință de salariu net pentru lunile care se iau în calcul;

 • documente justificative de la Administația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (chirii, peroane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, etc- pentru lunile iunie, iulie și august 2017;
 • declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are și alte venituri decât cele declarate (anexa 2);

(6)  documente justificative ale peroanelor pe care le are în grijă, precum copii, soție etc, în    conformitate cu prevederile legale de vigoare

 

Pentru familiile de studenți, dosarele cuprind următoarele documente (conform “Reguamentului Serviciilor pentru studenți” și Normele de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social):

 1. a) studenții căsătoriți, ambii cu vârstă până în 26 de ani și care nu obțin venituri proprii vor depune decumentele pentru familia din care provine fiecare soț, la care se adaugă: copie a cerificatului de căsătorie, adeverință de student pentru celalalt soț, copii ale certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru de familie se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenți;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soția/soțul nefiind studentă/student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obține venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soț/soție (literele i-v), dacă studentul obține venituri personale, copie a cerificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naștere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soț/soție se adaugă:
 3. i) copie a buletinului/ cărții de identitate;
 • iv) documete justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (chirii, peroane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale) activități de exploatare a proprietăților personale: terenuri agricole, păduri, etc -pentru lunile iunie, iulie și august 2017
 1. v) declarație pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are și alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate lunile care se iau încalcul);

 

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenți în care unul dintre soți are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei și venitul net al membrului familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenți în care ambii soți au venituri lunare, veitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soți.

 

Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda, la cerere, în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de două ori în decursul unui an universitar, studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus măsura de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (iunie, iulie și august 2017) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net la nivel național.

Studenții care solicită această categorie de bursă atașează, la dosarul pentru bursă de ajutor social, o cerere separată, analiza dosarului realizându-se o singură dată.