Info cazări

Calendarul cazărilor

În anul universitar 2018-2019:

3 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
12 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
21 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
24 – 26 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 26 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
26 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
26 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
27, 28, 29 septembrie – afișarea la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii.
12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2018-2019
C1
275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C2
275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
C3
275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
C5
275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
C11 (doctoranzi, studenți familiști)
150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
Akademos
500 lei/loc/lună
440 lei/loc/lună – mansardă;
Gaudeamus
440 lei/loc/lună
Cămin „Buna Vestire”
350 lei/loc/lună

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

– dispoziţia de cazare;
– contractul de cazare, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
– legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
– o fotografie tip legitimație (2×2,5);
– cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
– două copii după cartea de identitate, pentru cetăţenii români;
– copie paşaport pentru cetăţenii străini;
– copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
– dovada plății tarifului de cazare.

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei care beneficiază de măsură de protecție socială-plasament, dacă au obţinut minimum 20 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, numai pe perioada anului universitar, următoarele categorii de studenţi:

cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate; pensionat din sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate; orfani de unul din părinți ce a activat în sistemul de învățământ, conform prevederilor Legii nr.1/2011;
studenţi bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 844/2008;
studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi nr.16/2002.
Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin
Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii, conform prevederilor OUG nr. 73/2004:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;prezintă un dosar care conţine copia după –
 • contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
  acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.

Viza de reşedinţă

Procedura aplicării vizelor de reședință pentru anul universitar 2017-2018 este următoarea:

 • studenții cetățeni romani se vor prezenta la administrația căminului doar cu cartea de identitate (original);
 • studenții cetățeni străini, aflați anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii in Romania;
 • studenții cetățeni străini din ceilalți ani de studii vor prezenta la cazare permisul de ședere;
 • studenții cu dublă cetățenie ( de ex. moldoveană si română) și cu domiciliul in Romania au același regim cu
 • studenții cetățeni români și se vor caza in baza cărții de identitate românești. În cazul in care au domiciliul în străinătate au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor lași in vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.
  Nu se vor reține la cazări cărțile de identitate cu folia de protecție uzată precum și cele care mai au 6 luni până la expirare;

Studenții cărora, din diferite motive, nu le-a fost aplicată viza de reședință la începutul anului universitar, se vor prezenta personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, situată in centrul comercial lulius Mall, pentru aplicarea vizei de reședință cu următoarele acte:

 • cerere de stabilire a reședinței completată de student, semnată și ștampilată de administrația căminului;
 • carnet de student vizat pe anul universitar 2016/2017 sau adeverință de student pentru studenții din anul I,
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie;

 

Sursă: http://www.uaic.ro